Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zakres obowiązywania
1. Poniższe Ogólne warunki handlowe są częścią każdej umowy pomiędzy firmą Teltainment B.V. Casselehof 5 NL-5962 CD Melderslo The Netherlands NIP: NL8515.62.978.B.01 (zwanąnastępnie: dostawcą) a użytkownikiem usług dostawcy. Do niniejszych Ogólnych warunków handlowych zobowiązani są również następcy prawni dostawcy jak również użytkownika.
2. Dostawca oddaje użytkownikowi do dyspozycji za opłatą możliwość pobrania i korzystania z oferowanych treści przez mobilne urządzenie końcowe (telefon komórkowy / tablet / modem). Przedmiotem niniejszych Ogólnych warunków handlowych są wszystkie odnoszące się do tego ustalenia pomiędzy stronami umowy.
3. Dostawca oferuje swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych warunków handlowych.
Ważność tych Ogólnych warunków handlowych rozciąga się na wszystkie usługi dostawcy. Użytkownik uznaje przez skorzystanie z usług dostawcy niniejsze Ogólne warunki handlowe za wiążące.
$INFO_PRICE_AND_SHORTCODE § 2 Zawarcie umowy
1. Prezentacja usług dostawcy na jego stronach internetowych nie stanowi jeszcze wiążącej oferty dostawcy, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty przez użytkownika.
2. Umowa dochodzi do skutku przez aktywację wyświetlanego na urządzeniu przenośnym użytkownika po wywołaniu usługi dostawcy przycisku potwierdzającego względnie kupna przez użytkownika jak również późniejsze ustawienie możliwości korzystania z usług przez dostawcę.
3. Użytkownik może, natychmiast po ustawieniu możliwości korzystania, pobierać i używać wszystkie oferowane usługi na stronie internetowej porzez swoje mobilne urządzenie końcowe. Zrzeczenie się prawa do odstąpienia od umowy dot. cyfrowych treści nieznajdujących się na fizycznym nośniku danych zgodnie z wytyczne 2011/83/EU zostanie wyraźnie wytłumaczone.

§ 3 Warunki płatności
1. Obowiązują ceny przedstawione użytkownikowi. Zawierają one ustawowy podatek VAT, ważne są przez wskazany każdorazowo okres  i odnoszą się jedynie do przyznania możliwości korzystania z usług dostawcy. Niewliczone w cenę są opłaty za połączenie, które powstają w ramach wywołania usług dostawcy, które są wyliczane użytkownikowi przez jego operatora telefonii komórkowej.
2. Opłata do uregulowania przez użytkownika za korzystanie z usług dostawcy jest natychmiast wymagalna z zawarciem umowy i bez potrąceń. Opłata ta zostanie pobrana na zlecenie dostawcy przez operatora telefonii komórkowej użytkownika w ramach regularnego rozliczenia.

§ 4 Prawo użytkowania
Użytkownik otrzymuje na oferowane przed dostawcę usługi proste, przypisane do danej osoby, ograniczone czasowo na czas trwania niniejszej umowy, nieograniczone miejscowo prawo użytkowania.

§ 5 Dostępność
Dostawca gwarantuje dostępność oferowanych przez niego usług w 99,5% średnio w skali roku. Jeżeli taka dostępność nie jest dana, to użytkownik może skorzystać wobec dostawcy z prawa obniżenia. Jest to ograniczone do wysokości kwoty, którą użytkownik w czasie niezagwarantowanej dostępności musiałby uregulować w ramach niniejszej umowy.
Dostawca tworzy swoją ofertę przy zachowaniu dostępnych na rynku technicznych standardów i tym samym próbuje zapewnić użytkownikowi skorzystanie z jego usług. Jednakże dostawca nie może zagwarantować, że usługi oferowane przez niego są możliwe do pobrania przy pomocy wszystkich mobilnych urządzeń końcowych znajdujących się na rynku. Dostawca jest jednak zdany przy przekazywaniu treści dla użytkownika na usługi osób trzecich, w szczególności operatorów sieci komórkowych. Dostawca dlatego nie może przejąć odpowiedzialności za natychmiastowe przekazywanie żądanych treści lub stałą i nieprzerwaną dostępność usług.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności / zwolnienie od odpowiedzialności
1. Dostawca odpowiada za inne szkody niż za te powstałe przez utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia wyłącznie, gdy są one oparte na umyślnym lub rażącym zaniedbaniu lub zawinionym naruszeniu podstawowych zobowiązań umownych przez dostawcę, jego pracowników lub osób wykonujących zobowiązanie. Odnosi się to również do szkód wynikających z naruszenia obowiązków przy negocjacjach umów, a także w przypadku przedsięwzięcia czynów niedozwolonych. Odpowiedzialność za odszkodowanie wychodząca poza to jest wykluczona. Dotyczy to także szkód pośrednich, w szczególności utraconych zysków.
§ 5 tych Ogólnych warunków handlowych pozostaje nienaruszony tak samo jak przepisy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób właściwy lub niesprzeczny z przepisami prawa.

§ 7 Czas trwania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony w ramach zawarcia umowy. Umowa jest automatycznie przedłużana o niniejszy okres obowiązywania umowy, aż do właściwego wypowiedzenia umowy. W celu poprawnego wypowiedzenia umowy użytkownik musi przeprowadzić proces rezygnacji przekazany przez dostawcę.
2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili niniejszych Ogólnych warunków handlowych. Obowiązują zawsze w momencie korzystania z usług przez klienta aktualne Ogólne warunki handlowe.

3.Zakończenie subskrypcji może zostać dokonane poprzez infolinię 0223974315 * (* Bezpłatnie z polskiej sieci stacjonarnej), pocztą elektroniczną na support@teltainment.com, jak również on-line na odpowiedniej stronie mobilnej.


§ 8 Ochrona danych

1. Użytkownik wyraża zgodę, że wszystkie informacje podane przez niego dostawcy mogą zostać pobrane, zapisane, przetworzone i wykorzystane zgodnie federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy telekomunikacyjnej (TKG) i ustawy o ochronie danych teleserwisowych (TDDSG), o ile konieczne są one do przeprowadzenia stosunków umownych.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych do przedsiębiorstw powiązanych z dostawcą w rozumieniu § 15 ustawy o akcjach, o ile zagwarantowane pozostaje przeznaczenie danych; obowiązuje to w szczególności przy usługach wewnątrz koncernu w celu realizacji umowy.

3. Pozyskiwanie lub przetwarzanie danych osobowych użytkownika wychodzące poza wyżej opisany zakres następuje wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika.

4. Aby poszerzać funkcjonalność naszej oferty internetowej oraz do wygodniejszego korzystania dla użytkownika, wykorzystujemy tzw. "cookies". Przy pomocy tych "cookies" mogą zostać przy wywołaniu naszej strony zapisane dane na Państwa komputerze. Mają Państwo poprzez odpowiednie ustawienia Waszej przeglądarki internetowej możliwość uniemożliwienia zapisu cookies na komputerze. Jednakże może to ograniczyć funkcjonalność naszej oferty.
5. Jako użytkownik naszej oferty internetowej mają Państwo prawo do domagania się udzielenia informacji o zapisanych danych dot. Państwa osoby lub pseudonimu. Na Państwa życzenie informacje mogą zostać przekazane w formie elektronicznej.
6. W celu ochrony Państwa danych osobowych będziemy od czasu do czasu aktualizowali te wytyczne. Powinni Państwo czasami zobaczy te wytyczne, aby być na bieżąco, jak chronimy Wasze dane i poprawiamy stale zawartości naszej strony internetowej. Jeśli mielibyśmy wprowadzić istotne zmiany w pobieraniu, wykorzystywaniu i / lub przekazywaniu dostarczonych nam danych osobowych, poinformujemy o tym Państwa przez jasne i wyraźne ogłoszenia na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszych wytycznych dot. ochrony danych osobowych.
7. Użytkownik może zarówno zgodę na korzystanie z danych, jak i zgodę na kontakt, który zostanie zarejestrowany przez firmę zgodnie z wymogami prawnymi, w dowolnym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość, przy czym również odwołanie to zostanie odpowiednio zarejestrowane. Odwołanie należy wysłać na adres mailowy support@teltainment.com .

§ 9 Pouczenie o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia
Mają Państwo prawo bez podawania przyczyny do odstąpienia w terminie czternastu dni od niniejszej umowy.Okres odstąpnienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy.Aby skorzystać z prawa do odstąpienia muszą Państwo nas


Teltainment B.V.
Casselehof 5
NL-5962 CD Melderslo
The Netherlands
support@teltainment.com
Hotline: 0223974315


poinformować poprzez wyraźne oświadczenie (np. wysłany pocztą list, telefaks lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Mogą Państw w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, który nie jest jednak obowiązkowy.W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłać wiadomość o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Prawo odstąpienia od umowy przy umowie na odległość na dostawę cyfrowych treści nie znajdujących się na fizycznym nośniku danych upływa zgodnie z wytyczne 2011/83/EU, jeśli dostawca nie rozpoczął realizacji umowy, po tym jak klient udzielił wyraźnej zgody  i równocześnie potwierdził swoją wiedzę, że traci prawo do odstąpienia z rozpoczęciem realizacji umowy.


Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy Państwu natychmiast i najpóźniej w przeciągu czternastu dni, po wpłynięciu Państwa oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy,  zwrócić wszystkie płatności, jakie otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, wybrania innego sposobu dostawy niż oferowany przez nas). Do tego zwrotu używamy tego samego sposobu płatności, z którego Państwo skorzystali przy pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie z Państwem uzgodniono inaczej; w żadnym przypadku nie będą Państwu naliczone żadne opłaty za ten zwrot.


Koniec pouczenia o odstąpieniu


§ 10 Zastosowane prawo / postanowienia końcowe
Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ. Nienaruszone pozostają obowiązujące przepisy państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy miałyby być nieskuteczne lub sprzeczne z regulacjami ustawowymi, to nie ma to wpływu na pozostałą część umowy.